College of Law

Home Staff Anastasia Boyko
a smiling woman

Anastasia Boyko

Director, Non-JD Programs


Phone: 801-585-2058
Email: anastasia.boyko@law.utah.edu
Department: Master of Legal Studies Program